top of page

פרסומים 

ספרים

מסך קסם - כרונולוגיה של קולנוע ותחביר
 ישראל/ 268/1990 עמודים

 

enchanted-screen-front.jpg

פרנסואה טריפו - האיש שאהב סרטים
ישראל/2007 /318 עמודים

המשך>>

truffaut.gif

François Truffaut – Cinema as an Act of Love, an Intertextual Approach

ישראל // 2015 // 487 עמודים
 

המשך>>

Truffaut_Preminger.jpg

בין מסע אלונקות למגש הכסף
שראל // 2018 //
המשך>>

BookFrontCover.jpg

מאמרים

תובנה מאוחרת – קונפליקט אידאולוגי ורב-תרבותי בסרט חתונה מאוחרת
מתן אהרוני ו-ענר פרמינגר

 

לקריאת המאמר >>

צ'ארלי צ'אפלין שר רקוויאם אילם: יצירתו של צ'אפלין בשנים 1952-1928 כהצהרה קולנועית על המעבר מראינוע לקולנוע
2011

לקריאת המאמר>>

קולנוע - ספרות – פיסול ומה שביניהם: סרטיו של פרנסואה טריפו כמרחב תרבותי אינטרטקסטואלי
2011

לקריאת המאמר>>

משפט וקולנוע בראי "דקלוג" של קישלובסקי
2008


לקריאת המאמר>>

תיעוד, מיתוס ובדיון בששים שנות קולנוע ישראלי.

בין חטא ההיבריס בטרגדיה היוונית לבין צדקנות וביטול עצמי בעקדת יצחק: התבוננות בין-טקסטואלית בחופשת קיץ של דוד וולך

2008

לקריאת המאמרים>>

אורי זהר - הממזר והמלך של הקולנוע הישראלי
2007


לקריאת המאמר >>

ללכת על המים או להקדים את אלוהים - בני הדור השני והשלישי מחפשים קרקע מוצקה לרגליהם: התבוננות חדשה בסרטו של איתן פוקס ללכת על המים
2012

לקריאת המאמר>>

bottom of page